Ooit hebben we allemaal zorg nodig. Daarom willen we met sp.a zorggarantie bieden. En hoewel de meeste instrumenten daarvoor op het Vlaamse en het federale niveau liggen, kunnen we ook in onze gemeente stappen zetten om betere zorg te bieden voor wie het nodig heeft.

Met een verhoogde en ruimere mantelzorgpremie steunen we al wie goede zorg verleent aan een Hesseleir. Ook de onderhoudsplicht bij het OCMW is niet meer van deze tijd. Een tijdig antwoord op hulp- en zorgvragen garanderen we immers het best via automatische rechtentoekenning. En daar het aantal personen met dementie in onze gemeente de komende jaren drastisch gaat stijgen willen we dat Herselt voldoet aan alle vereisten voor het label ‘Dementievriendelijke gemeente‘.


Alle onderzoek geeft aan dat wij in Vlaanderen voor onze naasten willen zorgen, maar dat de combinatie met werk & gezin niet evident is. Daarom is er in veel gemeenten, ook in Herselt, een mantelzorgpremie in het leven geroepen. Alleen moet je daarvoor inwonen bij de zorgbehoevende, zelfs Hesselaar zijn en worden bepaalde inkomensgrenzen gehanteerd. Ook de administratieve procedure is omslachtig en finaal is het sop voor vele mensen bijgevolg de kool niet waard. Volgens ons moet de zorg echter centraal staan. Ongeacht of je in Herselt, Ramsel of Westmeerbeek woont, of je voor de mantelzorg tijdelijk gaat inwonen, of ongeacht hoeveel je het jaar vooraf verdiende: als je goed zorgt voor één van onze inwoners, heb je volgens ons recht op een premie van 40 euro per maand als kleine appreciatie en tegemoetkoming in je onkosten.

Wie hoge zorgfacturen krijgt mag niet verplicht worden te moeten aankloppen bij de kinderen voor geld. Deze onderhoudsplicht is echter nog ingeschreven in de wetgeving en OCMW’s kunnen ervoor kiezen om wanneer iemand steun komt vragen een deel van de kosten daarvan door te rekenen aan de kinderen van de persoon in kwestie. Dat vereist echter een sociaal onderzoek naar het vermogen van de kinderen, een hoop papierwerk, en het brengt hun leven vervolgens ook uit balans. Herentals en Turnhout passen de onderhoudsplicht ondertussen niet meer toe en hebben gemerkt dat de besparing op die sociale onderzoeken en papierwerk evenveel opbrengt als de extra kosten die een OCMW op zich zou nemen door segmenten van de factuur niet door te schuiven naar de kinderen. Als sp.a willen we dan ook dat Herselt hier een logisch beleid gaat voeren en hulpbehoevende senioren de schaamte bespaart van te moeten aankloppen bij hun kinderen.

De vergrijzing betekent niet alleen meer behoefte aan zorg, ook het aantal personen met dementie zal volgens Dementie Vlaanderen toenemen van 318 naar 469 personen met dementie in 2035.
Zoiets vereist een aangepast beleid: voldoende (thuis)zorgaanbod, voldoende zorg voor wie zorgt maar ook preventie. Dementie is niet te genezen maar via een actieve en sociale levensstijl soms wel te voorkomen. Als sp.a willen we daarom zowel inzetten op preventie als op waardige zorg voor personen met dementie. Via een beleid waar toegankelijkheid en verkeersveiligheid centraal staat bevorderen we hun participatie en voorkomen we isolement. Ook voorzien we meer ondersteuning voor wie op vrijwillige basis zorg draagt voor hen.
Lees ook het memorandum van Dementie Vlaanderen naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen.

sp.a wil in Herselt inzetten op automatische rechtentoekenning: een systeem dat garandeert dat wie in Herselt een recht heeft op een bepaalde tegemoetkoming, die ook krijgt. Nu blijven mensen in moeilijke situaties te vaak in het ongewisse over deze hulp of zijn de procedures om die aan te vragen nodeloos complex. Met sp.a wordt er gesnoeid in de papierlast en gaan we pro-actiever op zoek gaan naar wie het moeilijk heeft. Zo voorkomen we hopelijk schrijnende gevallen van armoede, sociaal isolement en verwaarlozing.


Het vrachtverkeer door onze gemeente neemt toe, de files worden steeds langer en de verkeersveiligheid gaat erop achteruit. Het is tijd voor een nieuwe visie op de Herseltse mobiliteit. sp.a streeft naar een consequente toepassing van het STOP-principe in onze gemeente. De bescherming van de zwakke weggebruiker moet altijd het uitgangspunt zijn.

Dit betekent ook dat we meer investeren in kwalitatieve voet- en fietspaden en onze gemeente toegankelijker maken voor senioren die minder goed te been zijn en personen met een handicap. sp.a Herselt vindt ook dat het tijd is dat de Vlaamse Regering haar verantwoordelijkheid daarvoor neemt en via de realisatie van de Ring rond Herselt doorgaand verkeer gaat weren uit de dorpskernen van Herselt en Ramsel.

De Vlaamse Regering moet haar beloften aan onze gemeenten nakomen. Meer dan 20 jaar geleden werd bij de plannen voor een Kempense noord-zuid verbinding een ring rond elke dorpskern voorzien zodat vracht- en personenverkeer op een vlotte en veilige manier van Turnhout naar Aarschot kon. Ondertussen volgt de N19 overal het voorziene tracé, behalve in Herselt waar de Dorpskern gevaarlijk en onleefbaar wordt door het vele doorgaand verkeer. De files en de onveiligheid verplaatst zich via sluipverkeer ook naar Ramsel en Varenwinkel, met extra hinder tot gevolg. Sp.a Herselt wil dat historische afspraken nagekomen worden en deze ringweg, of een evenwaardig alternatief, gerealiseerd wordt. Zwaar verkeer moet uit onze dorpskernen, waarna we via slimme ingrepen op de kruispunten in het centrum van Herselt en Ramsel de verkeersveiligheid verhogen.

Het is tijd voor een nieuwe visie op de Herseltse mobiliteit. sp.a wil het STOP-principe centraal zien in Herselt en haar deelgemeenten. ‘STOP’ staat hier voor Stappers, Trappers, Openbaar Vervoer en Personenwagens, waarbij de focus eerst op de meest kwetsbare weggebruikers ligt, en pas laatst op de wagens. Via slimme ingrepen aan de kruispunten, verkeerslichten en zebrapaden bieden we een aangepaste voorrang aan de zwakke weggebruikers. Waar mogelijk voorzien we ook aparte fietspaden die aangepast zijn aan het toenemend gebruik van de fietsen met trapondersteuning. Zo moedigen we duurzame verplaatsingen niet enkel aan, maar wordt het ook veiliger om je als zwakke weggebruiker te verplaatsen. Want wat is de uitstekende fietsostrade van Ramsel naar Aarschot waard als we er voor de schoolgaande jeugd niet in slagen de onveiligheid op het kruispunt aan de kerk van Ramsel op te lossen?
Na jaren van stilstand kunnen we ons eindelijk ook verheugen op vrijliggende fietspaden langs de N19 tot Aarschot. We onderzoeken ook de mogelijkheden voor bredere, en waar mogelijk vrijliggende, fietspaden langs de andere invalswegen zodat zowel voetgangers als fietsers voldoende ruimte hebben om elkaar te kruisen.

sp.a Herselt wil dat iedereen van de mooie natuur en het gezellig verenigingsleven in onze gemeente kan genieten. Ook personen met een handicap en ouderen die minder goed te been zijn. Daarom stellen wij de toegankelijkheid van onze weginfrastructuur centraal. We vermijden opstapjes en voorzien wanneer het niet anders kan steeds een stuk met hellende vlakken. Ook willen we met De Lijn rond tafel zitten om meer bushaltes in onze gemeente absoluut toegankelijk te maken. Op die manier wordt het eenvoudiger voor personen met een handicap en voor onze senioren om de bus te nemen. Daarnaast willen we kijken of we het Molse voorbeeld van tijdstipspecifieke bussen niet kunnen overnemen in Herselt en bij grote evenementen of marktdagen een speciale pendeldienst kunnen voorzien. Op die manier wordt het mogelijk voor inwoners uit onze deelgemeenten om zich via collectief vervoer veilig en goedkoop te verplaatsen naar plaatsen waar iets bijzonder te beleven valt.


De Herseltse bossen bieden mooie plaatsen om in te wandelen, tot rust te komen, of voor onze kinderen een omgeving om in te kunnen ravotten. Dat moet zo blijven. Vandaar dat sp.a consequent de groene kaart trekt ter bescherming van de natuur. Zwerfvuil verziekt deze beleving en daarom willen we dat Herselt toetreedt tot de Statiegeldalliantie. Dierenrechten liggen ons eveneens nauw aan het hart en we willen dat het volgend gemeentebestuur een meer pro-actieve rol inzake dierenwelzijn opneemt. Ook eisen we de verderzetting van het wijkcompostcentrum in Blauberg en willen we zoeken naar manieren om zulke compostpunten ook in de andere deelgemeenten van Herselt op te richten.

Want ondanks de slogan van onze gemeente ‘groen en gastvrij’ is, laat de milieuvriendelijkheid en de aanwezigheid van bomen, bloemen en planten in onze dorpskernen toch te wensen over. Met de toenemende bewustwording over de klimaatverandering en de positieve effecten van een groene omgeving op de levenskwaliteit lijkt het moment aangebroken voor een nieuw en gedegen natuurbeleid.


De opruim van zwerfvuil kost onze gemeente jaarlijks 50.000 euro, en toch moet je in Herselt niet ver zoeken om blikjes, plastiek zakjes en ander afval te zien liggen langs onze bossen en bermen. Er wordt helaas heel veel illegaal gestort, en de meeste kosten voor de opruim komen niet van de occasionele oude zetel uit een bosrand te trekken, maar wel van de vele uren die gemeentepersoneel bezig is om wegen en paden af te lopen op zoek naar blikjes, sigaretten en plastiek zakjes. De weg van repressie bewandelen we al jaren, en voor sp.a mag de pakkans bij sluikstorten zeker naar omhoog, maar we zijn op een punt dat we verder moeten kijken: dat we moeten kijken naar de bron.

Daarom wil sp.a dat Herselt toetreedt tot de Statiegeldalliantie, een bondgenootschap van gemeenten dat statiegeld op flesjes en blikjes wil invoeren. Door vervuilende stoffen geld waard te maken en voldoende inleverpunten te voorzien moedigen we recyclage aan en vermijden we zwerfvuil. Statiegeld op glazen flesjes is hier al ingeburgerd en werkt goed, dus laat ons dit ook voor metalen en plastiek flesjes organiseren. Ook willen we samen met de handelaars kijken of we geen stappen kunnen nemen om het gebruik van vervuilende verpakkingen en plastiek zakjes te beperken in afwachting van een algemeen verbod op het Vlaams niveau.

Dierrenrechten liggen ons ook nauw aan het hart en we willen dat Herselt onderzoekt welke rol zij kan spelen om de vele gevallen van dierenmishandeling in onze gemeente beter aan te pakken en van de politie te vragen dat er consequent PV’s opgemaakt worden zodat de problematiek niet enkel beter in kaart wordt gebracht, maar ook dat er sancties kunnen volgen. Ook willen wij kijken hoe we verenigingen die zich inzetten voor het welzijn van dieren op ons grondgebied beter kunnen ondersteunen in hun werkzaamheden. Vanuit de gemeente moeten we tevens blijvend sensibiliseren rond dierenwelzijn, bijvoorbeeld met tips over het houden van huisdieren, het belang van sterilisatie van katten, en de laatste informatie over dierenrechten en wat je kan doen als je een verwaarloosd dier aantreft.

sp.a wil het wijkcomposteren in Herselt nieuw leven inroepen. De gemeente besliste recent de samenwerking te stoppen met het composteerpunt in Blauberg, terwijl zulke initiatieven waarbij groenafval lokaal verwerkt & hergebruikt wordt net aangemoedigd moeten worden. Zeker als het hier gaat om een luttele kost van ongeveer 50 euro per jaar voor materiaal dat nodig is voor de uitbating van dit compostpunt. Je groenafval dicht bij huis kunnen binnenbrengen, composteren, en in een later stadium als grondstof mee te kunnen terugnemen is immers een ecologisch verantwoorde manier van verwerking en recyclage. En het is duurzamer dan er speciaal voor naar het containerpark te rijden.
Onze gemeente heeft vrijwilligers die zich hiervoor continu willen inzetten. Zij verdienen een gemeentebestuur dat hun helpt in plaats van dat het hun engagementen bemoeilijkt.


Een nieuw jeugdhuis voor Herselt

Onze jonge mensen hebben behoefte aan hun eigen stek, daarom dat sp.a een nieuw jeugdhuis wil voorzien. Door het jeugdhuis kan het uitgangsleven in Herselt dus ook uitgebreid worden zodat onze jeugd niet steeds naar omliggende gemeenten moet gaan om van het avondleven te genieten. Maar een jeugdhuis kan immers meerdere functies hebben voor onze jeugd. Een jeugdhuis is een plaats waar de jeugd elkaar ontmoet, waar er vriendschappen ontstaan en men even kan vertoeven om uit te blazen. Het is dus met andere woorden een manier om de groeiende problematiek rond eenzaamheid bij jongeren tegen te gaan. Een jeugdhuis moet ook een veilige haven voor onze jeugd zijn, waar jongeren met hun verhaal en vragen terecht kunnen bij gekwalificeerde vrijwilligers die desgevallend ook kunnen doorverwijzen naar bevoegde organisaties.

Heb je nog verdere vragen over onze standpunten, of wil je iets aankaarten aarzel dan niet om ons te contacteren.

Je kan ons contacteren via onze Facebook-pagina of stuur ons een mailtje.